portrait-of-aflaia-coronio-1870 » portrait-of-aflaia-coronio-1870